In Memory

Joseph Anthony DeTorio

Joseph Anthony DeTorio
Tech 5
304th Station Hospital

 

20 May 1922 Lyons, New York
6 Nov 1993 Lyons, New York